Recruitment completed

Έχει παρέλθει η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων.

Για τις επόμενες ημερομηνίες, μπορείτε να παρακολουθείτε το ακαδημαϊκό σας email, τον ιστότοπο της ομάδας και όπως επίσης και αυτόν του τμήματος σας.